LISÄÄTEHOA

Maksuehdot

Työsuoritus maksetaan käteisellä ajoneuvon luovutuksen yhteydessä, ellei vaihtoehtoisesta maksutavasta ole jo työtilausta tehtäessä erikseen sovittu. Käteismaksuksi rinnastetaan rahan lisäksi pankkikortti sekä Mastercard- ja Visa-luottokortit. Lisäätehoa.fi voi kieltäytyä luovuttamasta työn kohdetta asiakkaalle, ellei työstä aiheutunutta laskua makseta luovutuksen yhteydessä. Yritysasiakkailla on vaihtoehtoisena maksutapana lasku mikäli Lisäätehoa.fi on kyseiselle asiakasyritykselle myöntänyt lasku maksutavan. Kaikkien laskutusasiakkaiden kohdalla Lisäätehoa.fi pidättää oikeuden olla myöntämättä maksutapaa lasku. Lisäätehoa.fi kautta saa myös kolmannen osapuolen myöntämän rahoituksen (Innovoice). Rahoituksen myöntäminen vaatii hakijalta puoltavan rahoituspäätöksen.

Takuu- ja toimitusehdot

1. Takuu ohjelmoinnille ja asennustöille
1.1. Takuu ohjelmalle, ohjelmoinnille ja sen toimivuudelle
Lisäätehoa.fi myöntää yhden (1) vuoden takuun sen tekemälle ohjelmalle, ohjelmoinnille ja sen toimivuudelle. Takuu koskee ainoastaan sarjavalmisteisia ajoneuvoja, joihin ei ole tehty mekaanisia muutoksia kuten turboahdin, suutinmuutokset, virityskatalysaattori, korvausvälijäähdytin tai muita moottoriteknisiä muutoksia.

1.2. Vastuu asennustyöstä ja komponenteista
Lisäätehoa.fi vastaa ohjelmoinnin yhteydessä tehtävistä asennustöistä ja asennustöissä käytetyistä osista ja komponenteista. Vastuu koskee kaikkia sellaisia osia ja komponentteja joihin joudutaan tekemään muutoksia tai joita joudutaan irrottamaan ja käsittelemään asennuksen yhteydessä.

1.3 Vuosikatsastuksen läpäisy
Lisäätehoa.fi antaa takuun sille että ajoneuvo läpäisee ohjelmointi hetkellä voimassa olevat, sen hetkiset vuosikatsastuksen päästö- ja OBD-testit. Lisäätehoa.fi ei vastaa mahdollisista ohjelmointihetken jälkeisistä muutoksista, vuosikatsastuksen päästö- ja OBD-testeissä.

1.4. Takuu kilpailukäyttöön tarkoitetuille ajoneuvoille
Takuu ja vastuu ei koske kilpailukäyttöön tai siihen rinnastettavaan käyttötapaan tarkoitettua ajoneuvoa, mukaan lukien teknisesti muutetut ajoneuvot. Työn tilaaja hyväksyy työtilauksen maksamalla sen ajoneuvon luovutuksen yhteydessä, hyväksyen samalla työn ilman erillistä palautusoikeutta.

1.5. Huollossa päivitetty ohjainlaiteohjelma
Lisäätehoa.fi ei ole vastuussa mahdollisesta huollossa tapahtuvasta valmistajan ohjelmapäivityksestä, joka korvaa Lisäätehoa.fi aiemmin asentaman ohjelman. Veloitamme uudelleenohjelmoinnista enintään kuitenkin 50% (puolet) aiemmin hankitun ohjelmoinnin hinnasta. Uudelleenohjelmoinnissa muutokset tehdään huollossa tehdyn valmistajan ohjelmapäivityksen päälle.

1.6. Rikkoutuneen ohjainlaitteen korvaaminen
Lisäätehoa.fi korvaa ainoastaan ohjelmoinnin yhteydessä rikkoutuneet ohjainlaitteet. Lisäätehoa.fi ei ole vastuussa ajoneuvon ohjainlaitteen korvaamisesta mikäli ajoneuvon huoltotöiden, sähköhäiriön tai muun tapahtuman yhteydessä ilmenee ohjainlaitteen vikaantuminen.

1.7. Mekaaniset viat eivät kuulu takuun piiriin
Lisäätehoa.fi ei ole vastuussa ajoneuvon mekaanisista vioista tai kulumisesta. Lisäätehoa.fi antaa takuun ainoastaan ohjelman toimivuudelle ja vastaa sen asennustyöstä, takuuta ei myönnetä ajoneuvon moottorille tai voimansiirrolle.

1.8. Valmistajan takuuehdot ohjelmoidussa ajoneuvossa
Tehdastakuun tai muun siihen rinnastettavan takuun tai edun alaisessa ajoneuvossa on sen haltijan tai omistajan itse selvitettävä ohjelmoinnin mahdollinen vaikutus ajoneuvon takuuseen ajoneuvon edustajalta tai sen maahantuojalta. Lisäätehoa.fi ei ole vastuussa mahdollisista ohjelmoinnin aiheuttamasta takuuehtojen muutoksesta tai takuun raukeamisesta.

1.9. Ajoneuvotekniset ongelmat ja niiden selvittäminen
Tilanteessa, jossa asiakas epäilee ajoneuvon toimintahäiriön johtuvan Lisäätehoa.fi suorittamasta ohjelmoinnista, on hänen viipymättä otettava yhteyttä ja tarjottava ensisijaisesti Lisäätehoa.fi:lle mahdollisuus tarkistaa ajoneuvon toiminta ja siihen liittyvät mahdolliset häiriöt. Ohjelmaan liittyvät ongelmat Lisäätehoa.fi on velvollinen korjaamaan veloituksetta takuuehtojen pykälän 1.1. mukaisesti. Mikäli vika on riippumaton ohjelmoinnista, on Lisäätehoa.fi oikeutettu veloittamaan vianhausta ja mahdollisesta korjauksesta sen hetkisen hinnaston mukaisen korvauksen. Muissa kun ohjelmaperusteisissa vioissa Lisäätehoa.fi on velvoitettu ilmoittamaan asiakkaalle ennen korjauksen aloittamista korjausarvio.

2. Toimintahäiriön tai teknisen ongelman aiheuttamat välilliset kustannukset

2.1. Teknisen ongelman aiheuttamat välilliset kustannukset
Lisäätehoa.fi ei korvaa ajoneuvon toimintahäiriöstä tai teknisestä viasta asiakkaalle aiheutuneita välillisiä kustannuksia. Tällaisiksi välillisiksi kustannuksiksi luetaan mahdollinen sijaisauto, hinauskustannukset sekä mahdolliset asiakkaan omatoimiset korjaustyöt ja niistä aiheutuneet kustannukset.

3. Asennustyöt, ohjelmointiin ei kuuluvat muut työt

3.1. Mahdolliset ohjelmoinnin yhteydessä tehdyt lisätyöt
Mikäli Lisäätehoa.fi huomaa työn suorituksen aikana tarpeen tehdä lisätöitä tai mahdollisia korjauksia, tulee niihin saada työn tilaajan suostumus. Ilman työn tilaajan suostumusta Lisäätehoa.fi:llä on lupa tehdä lisätöitä ja asentaa tarvikkeita kustannuksiltaan enintään 75,00 euroon saakka työn valmiiksi saattamiseksi.

4. Palautusoikeus ja kaupanpurku

4.1. Työnluovutus ja koeajo
Asiakas on velvoitettu koeajamaan ajoneuvon ohjelmoinnin jälkeen, ennen ohjelmoinnin ostopäätöksen tekoa. Mikäli asiakas on tyytyväinen työhön ja hyväksyy sen suorittamalla maksun ajoneuvon luovutuksen yhteydessä, katsotaan hänen hyväksyneen maksuhetkellä työsuoritus osaltaan. Mikäli asiakas työnluovutus vaiheessa päättää olla hyväksymättä työsuoritusta, on Lisäätehoa.fi:llä oikeus palauttaa asiakkaan ajoneuvo työtä edeltäneeseen tilaan, palautuksen tapahtuessa työn tilaajalle veloituksetta.

4.2. Kaupan purku 7 päivän kuluessa
Tilaaja, asiakas voi perua kaupan 7 päivän kuluessa sen suorituksesta. Kaupanpurussa asiakas on velvollinen toimittamaan etukäteen sovittuna aikana ajoneuvon Lisäätehoa.fi toimipisteeseen sen palauttamiseksi työtä edeltävään tilaan. Erikseen tehdystä ohjelmoinnin jälkeisestä kaupanpurusta eli ajoneuvon palauttamisesta ohjelmointia edeltäneeseen tilaan, Lisäätehoa.fi vähentää palauttamistyöhön kuluvan ajan työntilaajalle palautettavasta kauppasummasta, kuitenkin enintään 175,00 euroa. Kaupan purun katsotaan tapahtuneeksi kun työn tilaaja on hyväksynyt ja vastaanottanut ajoneuvon Lisäätehoa.fi:n palautettua ohjainlaitteen ohjelman asennusta edeltävään tilaan.

4.3. Rajoitettu kaupan purku oikeus
Palautusoikeus on rajoitettu tapauksissa joissa työn tilaajan tyytymättömyys kohdistuu ohjelman toimintaan, sen aiheuttamaan toimintahäiriöön tai asennustyössä tapahtuneeseen virheeseen. Lisäätehoa.fi:llä on aina oikeus toimitus- ja takuuehtojen kohdan 1.9. mukaiseen ensisijaiseen korjausmahdollisuuteen.

4.4. Maksun palautus
Palautettavan kauppasumman jäännös kaupan purun yhteydessä suoritetaan ainoastaan tilisiirtona työn tilaajan, asiakkaan pankkitilille. Palautus tapahtuu 7 vrk sisään takuu- ja toimitusehtojen kohdassa 4.2. määritellyn hyväksytyn kaupanpurun jälkeen.

5. Maksuehdot yksityisille ja yrityksille.

5.1. Työsuorituksen maksu
Työsuoritus maksetaan käteisellä ajoneuvon luovutuksen yhteydessä, ellei vaihtoehtoisesta maksutavasta ole jo työtilausta tehtäessä erikseen sovittu. Käteismaksuksi rinnastetaan rahan lisäksi pankkikortti sekä Mastercard- ja Visa-luottokortit. Lisäätehoa.fi voi kieltäytyä luovuttamasta työn kohdetta asiakkaalle, ellei työstä aiheutunutta laskua makseta luovutuksen yhteydessä.

5.2. Yritysasiakkaat
Yritysasiakkailla on vaihtoehtoisena maksutapana lasku mikäli Lisäätehoa.fi on kyseiselle asiakasyritykselle myöntänyt lasku maksutavan. Kaikkien laskutusasiakkaiden kohdalla Lisäätehoa.fi pidättää oikeuden olla myöntämättä maksutapaa lasku.

5.3. Lasku, viivästyskorko ja perintä
Laskutuksessa Lisäätehoa.fi käyttää maksuehtona 7 pv netto ja viivästyskorko on myöhästyneestä suorituksesta voimassa olevan korkolain mukainen. Lisäätehoa.fi siirtää kaikki ensimmäisen maksumuistuksen jälkeen edelleen hoitamattomat suoritukset perintään ilman erillistä huomautusta. Mahdolliset perinnästä aiheutuvat kustannukset sekä pääomasta aiheutuneet viivästyskorot jäävät velallisen rasitteeksi ja maksettavaksi.

6. Oikeus pidättäytyä ohjelmoinnista ja siihen liittyvistä palveluista

6.1. Oikeus pidättyä tilatusta työstä
Lisäätehoa.fi:llä on oikeus pidättäytyä suorittamasta ohjelmointia ajoneuvoon vaikka sen olisi tehtäväkseen ottanut. Jos työn suorittaja huomaa työtä tehdessään omien toimien aiheuttavan itselleen tai työn tilaajalle välittömiä tai todennäköisiä odotettavissa olevia taloudellisia, aineellisia tai muita menetyksiä esimerkiksi ajoneuvon kestävyyden merkittävästi kärsiessä, on Lisäätehoa.fi oikeutettu keskeyttämään työ ja ilmoittamaan siitä työn tilaajalle.

7. Lisäätehoa.fi ohjelmien jälleenmyyjät

7.1. Vastuu jälleenmyyjistä
Lisäätehoa.fi ei ole vastuussa sen ohjelmisto jälleenmyyjien ja markkinointiyhteistyökumppaneiden toiminnasta, markkinoinnista, eikä hinnoittelusta. Tällainen ulkopuolinen taho vastaa itse omasta toiminnastaan.

8. Internet, sähköposti ja sosiaalinen media

8.1. Internet, sähköposti, julkaisut ja viestintä
Lisäätehoa.fi verkkosivuilla Lisäätehoa.fi ja Facebook sivulla facebook.com/www.lisaatehoa.fi julkaistu materiaali on tekijäoikeuslakien alaista Lisäätehoa.fi:lle kuuluvaa materiaalia, ellei toisin ole ilmoitettu. Materiaalin luvaton käyttö ja sen kopioiminen on lailla kielletty. Materiaaliin ja sisältöön viittaaminen, esimerkiksi linkittäminen on sallittua siinä tapauksessa kun se tapahtuu hyvien tapojen mukaisesti ja asiayhteyteen liittyen.

8.2. Sähköpostiviestintä
Sähköpostiviestinnässä käyty keskustelu on Lisäätehoa.fi ja viestin vastaanottajan välistä, luottamuksellista keskustelua. Viestien sisältämät mahdolliset tekniset kuvaukset, hintatiedot, tarjoukset ja liitetiedostot, ovat vain viestin vastaanottajalle tarkoitettua kahdenvälistä, luottamuksellista tietoa.